Viktigt årsmöte den 3:e mars kl. 19.00

Vi vill påminna alla medlemmar om att vårt ordinarie årsmöte äger rum i nästa vecka på tisdag den 3 mars kl. 19.00 i LBTK hallens kafeteria. Vi vill också informera om att det har inkommit en motion till LBTKs styrelse gällande det planerade racketcentret. Se motionen i sin helhet i slutet av detta brev.

Styrelsens kommentar till Padel, motionen samt förslag till beslut

  1. Styrelsen är enig om att padel behövs för att balansera ekonomin och kunna utveckla tennisverksamheten

Först vill vi bara vara tydliga med att hela styrelsen är enig om att den planerade satsningen på ett racketcenter i LBTK hallen är önskvärt men också nödvändigt för att få balans i klubbens ekonomi och kunna fortsätta utveckla tennisverksamheten. Vi har ökade kostnader för el, uppvärmning och underhåll och ser stora framtida investeringsbehov av våra anläggningar. Nya initiativ som t.ex. tennis för 5-7 åringar och vuxenträning kan inte hanteras med befintlig personal utan kräver nyanställningar vilket ger ökade kostnader. Redan i dagsläget går klubben med ett par hundra tusen kronor minus per år vilket gör det nära omöjligt att göra nysatsningar i tennis. Ett alternativ som planerades var att höja kostnaderna ytterligare för att spela tennis, både högre banhyror och högre avgifter i tennisskolan, men styrelsen har bedömt det som en sista utväg. Ett racketcenter löser både ekonomin och tillför något eftertraktat till klubben och framstår som en ideal lösning. Utan padel måste vi realistiskt räkna med höjda avgifter eller minskning av personal för tennisskolan och vuxenträning.

  • Medlemsenkäten ger starkt stöd för ett racketcenter, motionen representerar en mindre men aktiv minoritet

Den nyligen genomförda medlemsenkäten ger ett starkt stöd för ett racketcenter, med ca 60% som var positiva eller mycket positiva till satsningen. Den del som är negativa eller mycket negativa till padel är ca 30% av de som svarat på medlemsenkäten.

En risk med ideella föreningar med vanligtvis lågt deltagande på årsmötena, är att en liten men aktiv del av medlemmarna kan genom att mobilisera sig på årsmötet rösta igenom sina förslag trots att det inte speglar styrelsens analys och övertygelse eller medlemsmajoritetens vilja över huvud taget.

  • Den faktiska beläggningen av banorna är förhållandevis låg under stora delar av veckan och helgen.

LBTK sa upp avtalet med kommunen för bana 5&6 för att kunna driva tennisskolan i sin helhet på vardagar, eftersom det är svårt att få kvalificerade tränare att jobba regelbundet på lördagar eller söndagar. Under de omständigheterna behövde vi alla åtta banor för att kunna genomför tennissatsningen. Satsningen har fungerat väldigt väl såtillvida att antalet som spelar flera dar i veckan har ökat kraftigt, kvaliteten har höjts, och intäkterna från träningsverksamheten har ökat. Vi erbjöd dessutom kommunen att hyra tillbaka banorna på helgen med det var kommunen inte intresserad av eftersom ”… innebandyn inte heller vill ha träning på helgerna utan istället på vardagskvällar”.  När vi analyserar den faktiska bankapaciteten ser vi att den inte utnyttjas tillräckligt effektivt under stora delar av veckan. Genom att framöver utnyttja även helgerna för Tennisskolan genom att ha timanställda tränare så tror vi att vi kan behålla en tillräckligt hög kvalitet genom att planera vilket typ av träning som passar på helgen. På så vis minskar vi trycket under vardagskvällar när många vill ha abonnemang eller kunna spela på strötimmar. Ett problem i sammanhanget är alla abonnemang som spärrar banor men som i praktiken utnyttjas relativt sällan. Styrelsen vill till sist påpeka att obegränsad tillgänglighet till låga priser är en mycket svår ekvation, som måste balanseras med god ekonomi för klubben. Summa summarum bedöms tillgängligheten kunna behållas på en jämförelsevis mycket hög nivå för tennissverige även med ett racketcenter.

  • Stadgarna är förberedda för padel

Gällande tolkningen av stadgarna så anser styrelsen att ett beslut att göra om bana 7-8 till ett racketcenter är helt i enlighet med stadgarna eftersom det medger fortsatt tennisspel till 75% och uppfyller de ekonomiska kriterierna med marginal då verksamheten har gjort negativt resultat två år i rad och i tillägg att även innevarande år är det budgeterat ett minus för klubben på ett par hundra tusen kronor. I själva verket diskuterades padel som möjlighet redan när vi skrev stadgarna och är därför utformade för att tillåta sådan verksamhet.

Motionen som är emot en padelsatsning inomhus är för övrigt för en padelsatsning utomhus. Styrelsen är positiva till att även bygga padelbanor på utomhusbanorna, vilket kan bli en senare fråga att diskutera med medlemmarna. Investeringen är högre samt säsongen kortare och väderberoende så den ekonomiska kalkylen går inte att jämföra med racketcentret på bana 7-8 i LBTK hallen. Däremot kommer styrelsen fortsätta projektera för padelbanor på utomhusbanorna inför säsongen 2021.

  • Padelbanorna är moduluppbyggda på tennisbanorna och kan monteras ned och säljas om satsningen inte fungerar.

Padelbanorna som klubben fått in offerter på är moduluppbyggda och kan monteras ned utan att nämnvärt påverka tennisbanan. Padelbanorna har högt andrahandsvärde så satsningen på ett racketcenter är helt reversibel om det skulle visa sig att trycka på tennisbanorna blir så stort att intäkterna ökar och behov av ytterligare banor uppstår. Detta kan med fördel prövas om 1-2 år.

  • Styrelsen har fattat ett beslut om racketcenter men avvaktar motionen på årsmötet innan beställningen läggs

Styrelsen anser att årsmötet ska rösta nej till motionens förslag i sin helhet. Vi vill också vara tydliga med konsekvenserna av att inte genomföra de planerade satsningarna på ett racketcenter. Får att kunna göra nödvändigt underhåll och investeringar i våra anläggningar så bör verksamheten generera ett visst överskott, ca 10% per år eller runt 300 000 SEK. Eftersom vi för närvarande gör ett underskott på ca 250 000 SEK per år så saknas det ca 550 000 SEK varje år. Detta är ungefär vad den budgeterade intäkten för vårt racketcenter blir varje år, och är en lösning som styrelsen förordar starkt och en lösning som en enig styrelse har beslutat om. Men blir inte det av, så krävs kostnadsbesparingar på personal, i huvudsak på tränarsidan med direkt följd att kvaliteten på tennisverksamheten blir lägre, samt att nya initiativ blir omöjliga att genomföra såsom tex tennis för 5-7 åringar eller mer vuxenträning. Som alternativ eller troligt komplement kommer också priserna behöva höjas för Tennisskolan, abonnemangstider, strötider och för våra olika kort (Junior, Senior och Dagkort). Med betydligt högre priser finns risken att få ännu lägre beläggning på våra banor, och därmed lägre intäkter totalt, så lösningen är inte självklar. Vare sig minskade träningsresurser eller höjda priser anser styrelsen är den bästa vägen framåt för klubben.

Motion om paddelsatsning till LBTKs årsmöte 3/3-2020

Bakgrund

Styrelse i LBTK har tagit ett principbeslut att utveckla LBTKs tennishall till ett racketcenter med paddel, pickleball och minitenns. Planen är att redan under sommaren bygga om bana 7 och 8 för att få plats med 2 paddelbanor, pickleball och minitenns. Styrelsen menar att man kan bedriva befintlig tennisverksamhet även med sex banor till förfogande, och att det samtidigt finns utrymme att satsa ytterligare på verksamheten för barn och ungdomar och möjlighet för tränarledd vuxenträning, och fortfarande erbjuda en bra tillgänglighet. Styrelsen menar också att med ökade intäkter från ett racketcenter så kommer klubben att stärka sin ekonomi genom ett effektivare utnyttjande av kapacitet i hallen. Styrelsen har informerat medlemmarna om principbeslutet genom ett mejl 2019-12-20 och vid ett informationsmöte 2020-01-09.

Reflektioner över styrelsens principbeslut

För bara 1,5 år sedan gjorde LBTK en stor satsning genom att lägga om golven på alla banor samtidigt som bana 5 och 6 , som tidigare hyrts ut till kommunen, gjordes om till riktiga tennisbanor. Satsningen motiverades på följande sätt:

”De senaste åren har tennisintresset ökat igen, både från juniorer och seniorer. Kanske är det enträget arbete från klubben som under perioden systematiskt förbättrat sina anläggningar, sitt träningsupplägg och sina processer. Klubben har nu ett tryck på abonnemangstider kvällstid och på helgerna, juniorerna har blivit fler och framför allt har vår satsning på att fler juniorer skall spela tennis flera dagar i veckan burit stor frukt. För några år sedan var det runt 20 juniorer som spelade flera dagar i veckan, nu närmar det sig 100 juniorer som tränar organiserat mer än en dag per vecka. Införandet av juniorkort, där juniorer kan spela obegränsat för 600 kr per innesäsong har också blivit en väldigt lyckad satsning, men en satsning som naturligtvis ökar trycket på banorna. LBTK har också sedan en tid en stor efterfrågan på vuxenkurser, något som klubben ännu inte har kunnat matcha. Vi har heller inte haft tider för att ha 6-årstennis, något som många andra klubbar erbjuder och som har efterfrågats.”

Det är märkligt att man bara 1,5 år efter denna satsning vill ta bort två banor för att bygga om dem till ett racketcenter. Var det så att det var en felsatsning att bygga om bana 5 och 6? Eller har trycket på banorna minskat drastiskt på 1,5 år? Vi som spelar regelbundet, har abonnemang och bokar strötider sen eftermiddag/kväll i veckan och på helgerna upplever inte att trycket på banorna har minskat. Direkt efter satsningen på bana 5 och 6 blev det lättare att boka strötider men sedan ett halvår tillbaka är det inte så enkelt att hitta lediga tider. Vi delar därför inte styrelsens uppfattning att det går att ta bort två banor och att det ändå kommer finnas utrymme att satsa ytterligare på verksamheten för barn och ungdomar och möjlighet för tränarledd vuxenträning, och fortfarande erbjuda en bra tillgänglighet.

Vi kan konstatera att styrelsens principbeslut går emot LBTKs stadgar paragraf 1:

”Lomma Bjärreds Tennisklubb, ideell förening, (klubben), stiftad april 1956, har till syfte att bedriva tennis och främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.

Klubben skall fullfölja sitt syfte främst genom att för medlemmarnas räkning äga och förvalta anläggningar som medger tennisspel till minst 75 % av den omfattning som nuvarande (år 2017) anläggningar medger. Nivån 75% är satt för att ge flexibilitet till klubben tex i händelse av svaga finanser eller vikande tennisintresse. Anläggningarna omfattar LBTK-Hallen och banorna vid Bjärred Saltsjöbad.”

Enligt stadgarna är föreningens syfte att bedriva tennis, främja intresset för tennis och utbilda goda tennisspelare. Syftet är inte att främja intresset för andra racketsporter, vilket nu föreslås av styrelsen. Paragraf 1 medger att 75% av anläggningarna kan omvandlas till annan verksamhet men inget av de exempel som stadgarna anger uppfylls. Även om föreningen gick med underskott ifjol så har den inte svaga finanser och tennisintresset i Bjärred viker knappast. I stället finns det stort intresse för att utveckla verksamheten till att omfatta vuxenträning samt träning för 6-åringar. Båda satsningar som skulle bidra till fortsatt god ekonomi. Eftersom styrelsens principbeslut strider mot föreningens stadgar måste stadgarna ändras om en satsning på racketcenter ska förverkligas.

Om det finns ett intresse från medlemmarna att utveckla LBTKs verksamhet till att även omfatta paddel så finns det en annan möjlighet. Tillgängligheten till banor utomhus är betydligt bättre än inomhus. Det är bara vackra sommarkvällar som tennisbanorna är fulla. Det bör därför vara möjligt att omvandla en utomhusbana till två paddelbanor. Det är visserligen en dyrare investering, men om det är rätt satsning så handlar det snarare om att lägga upp en rimlig plan för när investeringen ska vara lönsam. Paddel har en längre utomhussäsong än tennis och i Skåne där det är mild vinter kan man nästan spela ute året om.

Förslag

Årsmötet föreslås besluta att ge styrelsen i uppdrag att

• avvakta minst två år med en satsning på racketcenter inomhus för att först fullfölja samt hinna utvärdera planerna att utveckla inomhusverksamheten

• undersöka intresset bland medlemmarna för en paddelsatsning

• om det finns intresse bland medlemmarna undersöka möjligheterna att genomföra en

paddelsatsning på utebanorna genom att bygga om en tennisbana till två paddelbanor

• om det är möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra en satsning på paddel utomhus enligt ovan, gå vidare med planeringen samt förbereda de stadgeändringar som behövs för att genomföra satsningen

Stina Nilsson”