Årsmöte 2022

Välkomna till ordinarie årsmöte för Lomma Bjärreds Tennisklubb onsdagen den 9 mars 2022, kl. 19.00 i LBTK-hallens kafeteria. Beroende på hur smittspridningen ser ut så kan årsmötet komma ske digitalt, mer information om detta kommer senare. Se agenda nedan.

Hälsningar Rikard Paulsson, styrelsens ordförande

Kallelse och Föredragningslista

Plats                                   LBTK hallens kafeteria

Datum                                Onsdagen den 9 mars

Tid                                      Kl. 19.00

Ordinarie årsmöte LBTK onsdagen den 9 mars 2022 kl. 19.00

1)      Mötets öppnande.

2)      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

3)      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4)      Fastställande av röstlängd för årsmötet.

5)      Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.

6)      Fastställande av föredragningslista.

7)      Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. Frågor till styrelse och klubbchefen för räkenskapsåret 2021.

8)      Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10)    Styrelsens förslag på medlemsavgift för det nästkommande räkenskapsåret. Med nästkommande räkenskapsår avses räkenskapsåret som kommer efter det innevarande räkenskapsåret.

11)   Fastställande av medlemsavgift för det nästkommande räkenskapsåret.

12)   Information om verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Anförande av Klubbchefen och styrelsens ordförande eller kassör.

13)   Andra förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner.

14)   Fastställande av antalet styrelseledamöter under året.[1] 

15)   Val av

a)      Föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)      Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;[2]

c)      Två revisorer på en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)      Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som ordförande;

e)      Ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där Föreningen har rätt att representera med ombud).

16)   Övriga frågor

17)   Mötets avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 10

Styrelsen förslag på medlemsavgift för räkenskapsåret 2022 är 200 SEK för junior och 300 SEK för senior. För verksamhetsåret 2021 är medlemsavgiften 200 SEK för junior och 300 SEK för senior. Förslaget innebär alltså en oförändrad medlemsavgift.[1] Styrelsens antal ska vara minst 6 och högst 9 ledamöter inklusive ordförande

[2] Om beslutet i punkt 14 är sex (6) styrelseledamöter skall en (1) styrelseledamot väljas på två år (och ordförande på ett år), om beslutet är sju (7), skall två (2) styrelseledamöter väljas på två år (och ordförande på ett år), om beslutet är åtta (8) skall tre (3) väljas på två år (och ordförande på ett år), och om beslutet är nio (9) skall fyra (4) väljas på två år (och ordförande på ett år).”