Stadgar

för den ideella föreningen Lomma-Bjärreds Tennisklubb

bildad den 27 april 1956

Stadgarna senast fastställda av årsmöten den [8 januari 2018]

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Syfte

Lomma Bjärreds Tennisklubb, ideell förening, (klubben), stiftad april 1956, har till syfte att bedriva tennis och främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.

Klubben skall fullfölja sitt syfte främst genom att för medlemmarnas räkning äga och förvalta anläggningar som medger tennisspel till minst 75 % av den omfattning som nuvarande (år 2017) anläggningar medger. Nivån 75% är satt för att ge flexibilitet till klubben tex i händelse av svaga finanser eller vikande tennisintresse. Anläggningarna omfattar LBTK-Hallen och banorna vid Bjärred Saltsjöbad.

Verksamheten får inom ramen för klubbens syfte utövas genom hel-eller delägda bolag. Ett beslut om att utöva verksamheten genom hel- eller delägda bolag skall godkännas av extra eller ordinarie årsmöte.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Lomma-Bjärreds Tennisklubb.

Föreningens organisationsnummer är: 846001–2639.

Föreningen har sitt säte i Lomma kommun.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i För­eningen som med­lemmar.

 

4 § Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (SF) Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område För­eningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där Föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är Föreningen skyldig att ställa Föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

5 §                       Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

6 §                       Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

7 §                       Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

8 §                       Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av såväl medlem som styrelsen.

För ändring av dessa stadgar (förutom ändring av bestämmelserna om Klubbens syfte eller om Klubbens upplösning) krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varvid beslutet vid det sista av dessa årsmöten ska ha biträtts av minst två tredjedelar av de vid årsmötet röstberättigade. För beslut vid det första av dessa två möten gäller enkel majoritet, dvs mer än hälften av antalet avgivna röster.

9 §                       Stadgeändring och upplösning

 

För beslut om ändring av bestämmelserna om Klubbens syfte (Paragraf 1) eller om Klubbens upplösning, vilket även inbegriper stadgeändring av omröstningsreglerna för Klubbens upplösning, krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varvid det sista av dessa årsmöten ska ha biträtts av en majoritet av Klubbens samtliga röstberättigade medlemmar. För beslut vid det första av dessa två möten gäller enkel majoritet, dvs mer än hälften av antalet avgivna röster.

Beslutet om Klubbens upplösning ska även innefatta beslut om, antingen att Klubbens tillgångar ska föras över till en av Klubben, för detta syfte, nybildad stiftelse eller att tillgångarna ska föras över till en annan allmännyttig idrottsorganisation med syfte som motsvarar Klubbens. Bildandet av en stiftelse kan alltså endast ske efter två årsmöten och i enlighet med det beslut som fattades på dessa två årsmöten.

Medlem har följaktligen inte rätt till del i Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben.

I händelse av Klubbens upplösning ska Svenska Tennisförbundet omedelbart skriftligen underrättas. Bestyrkta avskrifter av årsmötesprotokoll i ärendet, åtföljt av revisionsberättelse samt balans och resultaträkningar, ska bifogas.

 

10 §                     Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11 §                     Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta Föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

12 §                     Utträde

Medlem som vill utträda ur Föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår anses ha begärt sitt utträde ur Föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13 §                     Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att medlemmen har för­summat att betala av Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av Föreningens styrelse och får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

 

14 §                     Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om Föreningens angelägenheter,
 • ska följa Föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor­gan samt följa i 4 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av För­e­ningen, och
 • ska betala av årsmötet fastställd medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av Föreningen.

15 §                     Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i Föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, ska också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ORDINARIE ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

16 §                     Tidpunkt och kallelse för ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast andra veckan i mars månad på tid och lämplig plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till ordinarie årsmöte ska senast 8 veckor före årsmötet skickas till med­lemmarna med e-post och anslås i klubblokal och på hemsida. Förslag på föredragningslista, inklusive valberedningens förslag, skall senast 2 veckor före ordinarie årsmöte skickas till med­lemmarna med e-post och anslås i klubblokal och på hemsida.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmöte får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i föredragningslistan.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före ordinarie årsmöte. I kallelsen bör anges var dessa handlingar kommer finnas tillgängliga och i samband med att föredragningslistan presenteras skall det anges var handlingarna finns tillgängliga.

17 §                     Förslag till ärenden att behandlas av ordinarie årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av det ordinarie årsmöten.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före det ordinarie årsmötet. Styrelsen ska till det ordinarie årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

18 §                     Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

Medlem har rösträtt på ordinarie årsmöte om denne har betalat av Föreningen fastställda medlemsavgifter för föregående verksamhetsår senast den 31december det föregående verksamhetsåret. Medlem har rösträtt på extra årsmöte om denne har betalat av Föreningen fastställda medlemsavgifter för föregående verksamhetsår senast den 31december det föregående verksamhetsåret.

För utövande av rösträtt måste medlem uppnå minst 18 års ålder under verksamhetsåret.

Rösträtten är personlig. Vid förfall får medlemmen företrädas av ett ombud som skall ha med sig fullmakt. Ett ombud får endast företräda en medlem och kan ej rösta för egen del i den mån ombudet också är medlem. Undantag görs inom familjer med samma boendeaddress, under de omständigheterna får man vara ombud för alla andra medlemmar inom familjen och även rösta själv.

Medlem som inte har rösträtt har närvaro- och yttranderätt på årsmöte.

19 §                     Beslutsförhet

Årsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

20 §                     Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor som inte avser val genom enkel majoritet, vilket innebär att det förslag som erhållit mer än hälften av antalet avgivna röster gäller. Omröstning sker öppet.

Val avgörs genom relativ majoritet, vilket innebär att den (de) som er­hållit flest antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Om röstberättigad medlem begär det ska val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

21 §                     Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem som anmält intresse till valberedningen senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem. Ar­betstagare inom Föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till re­visor i Föreningen.

22 §                     Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Styrelsens förslag på medlemsavgift för det nästkommande räkenskapsåret. Med nästkommande räkenskapsår avses räkenskapsåret som kommer efter det innevarande räkenskapsåret.
 10. Fastställande av medlemsavgift för det nästkommande räkenskapsåret.
 11. Information om verksamhetsplan och budget för det kom­mande verksam­hetsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter under året.
 14. Val av
 15. Föreningens ordförande för en tid av ett år;
 16. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 17. två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
 18. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
 19. ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där Förening­en har rätt att representera med ombud).
  1. Övriga frågor.

23 §                     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa extra årsmöte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse till extra årsmöte ska senast fyra veckor före extra årsmöte skickas till med­lemmarna med e-post och anslås i klubblokal och på hemsida. Förslag på föredragningslista, inklusive valberedningens förslag om val ska genomföras, skall senast en vecka före extra årsmöte skickas till med­lemmarna med e-post och anslås i klubblokal och på hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett årsmötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller vad som sägs i 18 §, 19 § och 20 §.

VALBEREDNINGEN

24 §                     Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmöten. Antalet övriga le­damöter ska vara lika förde­lat mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter begär det.

Om en medlem blivit nominerad av en annan medlem skall Valberedningen undersöka om den nominerade medlemmen vill kandidera till styrelsen.

Valberedningen ska senast åtta (8) veckor före ordinarie årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Valberedningen skall senast sex (6) veckor för det ordinarie årsmötet (i) informera medlemmarna om någon styrelsemedlem avböjt omval och (ii) upplysa medlemmarna om att de som vill kandidera till styrelsen skall informera valberedningen om sitt intresse senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte för att vara valbara.

Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före extra årsmöte där val ska genomföras tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skall senast tre (3) veckor för det extra årsmötet (i) informera medlemmarna om någon styrelsemedlem avböjt omval och (ii) upplysa medlemmarna om att de som vill kandidera till styrelsen skall informera valberedningen om sitt intresse senast två (2) veckor före extra årsmötet för att vara valbara.

Valberedningen ska senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte meddela medlemmarna sitt förslag till val och samtidigt meddela vilka övriga medlemmar som kandiderar till styrelsen.

Valberedningen ska senast en (1) vecka före extra årsmöte där val ska genomföras meddela medlemmarna sitt förslag till val och samtidigt meddela vilka övriga medlemmar som kandiderar till styrelsen.

Information och förslag från valberedningen ska skickas till med­lemmarna med e-post och anslås i klubblokal och på hemsida.

REVISORER

25 §                     Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, stämmo- och sty­relseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorerna skall var oberoende av de som revisorerna har att granska.

STYRELSEN

26 §                     Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och fem till åtta övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

27 §                     Styrelsens åligganden

 

Styrelsen ansvarar för Föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska, inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar, svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för Föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmöten fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen,
 • ansvara för och förvalta Föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 25 §, och
 • förbereda årsmöte.

Styrelsen ska besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på ordföranden, sekreteraren och kassören.

Det åligger ordföranden särskilt att

 • vara Föreningens officiella representant,
 • leda styrelsens förhandlingar och arbete, och
 • övervaka att Föreningens stadgar och övriga för Föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Det åligger sekreteraren särskilt att

 • förbereda styrelsens sammanträden och Föreningens årsmöten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att Föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att Föreningens historia dokumenteras,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Föreningen.

Det åligger kassören särskilt att

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till Föreningen,
 • se till att Föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
 • svara för Föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över För­eningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att Föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av Föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl Föreningens medlemmar i Föreningens verksamhet som Förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

28 §                     Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en justeringsperson. Avvikande mening ska antecknas i proto­kollet.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokollet ska justeras av mötesordföranden och utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i proto­kollet.

29 §    Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap     Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott – världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

*  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se